Onderwijs op onze school

Onze school, gebaseerd op de principes van Maria Montessori, omarmt het idee van 'de rechten van het kind'. Dit houdt in dat ieder kind recht heeft op onderwijs en opvoeding die gericht zijn op een volledige en vrije ontplooiing, waardoor elk kind de kans krijgt te worden wie het werkelijk is. Bij ons werken kinderen onder begeleiding van montessorileiders aan deze ontwikkeling.

De school is opgedeeld in drie 'bouwen' die overeenkomen met de ontwikkelingsfasen van kinderen, zoals Maria Montessori die identificeerde: de onderbouw (4-6 jaar), de middenbouw (6-9 jaar) en de bovenbouw (9-12 jaar). Hier ervaren kinderen het zijn bij de jongsten, de middelsten of de oudsten van een groep.

Een typische schooldag wordt gekenmerkt door een dynamische omgeving waarin kinderen actief betrokken zijn. Ze werken individueel of samen, kiezen hun eigen activiteiten en bepalen hun eigen tempo. Dit bevordert zelfstandigheid en geeft ruimte aan verschillende leerstijlen.

Ons onderwijs rust op enkele belangrijke uitgangspunten:

  • "Help mij het zelf te doen": Kinderen werken met uitnodigend, zelfcorrigerend lesmateriaal, waardoor ze vroeg zelfstandig kunnen leren.
  • "Vrijheid in gebondenheid": Kinderen hebben keuzevrijheid en tempovrijheid binnen de grenzen van een gestructureerde omgeving.
  • "Voorbereide omgeving": De klaslokalen zijn zo ingericht dat kinderen gemakkelijk toegang hebben tot diverse materialen.
  • "Gevoelige perioden": Leiders herkennen de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en passen het lesaanbod daarop aan.
  • "Sociaal-emotionele vorming": Respect voor elkaar en de omgeving staat centraal, waarbij kinderen leren conflicten op te lossen en verantwoordelijkheid te nemen.
  • "Kosmisch onderwijs en opvoeding": Verschillende vakken worden geïntegreerd en thematisch aangeboden, met oog voor de samenhang in de wereld om ons heen.

Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders. Een open en warm contact tussen school en thuis is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Ouders worden gezien als gelijkwaardige partners, en onze actieve ouderraad speelt hierin een belangrijke rol.